اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟


اجرت المثل ایام زوجیت جیست؟

به محض اینکه عقد میان زن و مردی منعقد می شود ، آنها متعهد به ایفای تکالیفی در برابر یکدیگر هستند . از جمله اینکه زن مکلف به تمکین عام و خاص در برابر شوهرش است . همچنین ، از آن جهت که به لحاظ عرفی و اجتماعی زن در منزل شوهر سکونت می کند ، کارهایی را در طول زندگی مشترک در منزل شوهرش انجام می دهد که مکلف ب انجامشان نیست. باید بدانید که در شرع و قوانینی که به حقوق خانواده می پردازد، آمده است که زن یا زوجه در زندگی با همسرش دارای حقوقی است که مرد موظف به رعایت و تامین آن حقوق می باشد. به همین دلیل ، قانونگذار امکان دریافت اجرت المثل ایام زوجیت برای زن را  پیش بینی کرده است .

در ادامه علاوه بررسی نکات حقوقی وکیل پایه یک دادگستری متخصص امور خانواده را نیز معرفی خواهیم کرد.

مفهوم کلی اجرت المثل ایام زوجیت  

اجرت المثل ایام زوجیت یکی از حقوق مالی زوجه مانند مهریه و نفقه است. مرد ملزم به پرداخت آن به زن در صورت مطالبه او خواهد بود. در معنای عام ، زن برای انجام اموری مانند کار در منزل، آشپزی، رسیدگی به فرزندان، شیر دادن به فرزند وظیفه ای ندارد . اگر این امور را در مدت زندگی مشترک با همسرش انجام داد، می تواند بابت این امور از همسرش اجرت المثل دریافت نماید.بدی هی است که هرچه مدت زندگی زناشویی بیشتر گذشته باشد میزان اجرت المثل نیز بیشتر خواهد بود.

“به منظور مطالعه بیشتر وارد لینک های زیر شوید”

مهریه

نفقه

طلاق

طلاق توافقی

اجرت المثل ایام زوجیت در قانون مدنی

ماده 336 از قانون مدنی در رابطه با اجرت المثل ایام زوجیت بیان میدارد:

« چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهدة وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل تعلق می گیرد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.»

شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت

لازم به ذکر است که برای دریافت اجرت المثل ایام زوجیت باید شرایطی وجود داشته باشد.این شرایط عبارت اند از:

  • زوجه اموری را که انجام می دهد باید به دستور زوج باشد.
  • زوجه با قصد رایگان آن امور را انجام نداده باشد.
  • اموری که زوجه انجام می دهد شرعا به عهده او نباشد یعنی مشمول موارد تمکین عام و خاص نباشد.
  • تمامی این موارد برای دادگاه اثبات شود.

نحوه محاسبه اجرت المثل ایام زوجیت

برای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ابتدا دادخواست مطالبه آن به دادگاه ارائه می شود. سپس قاضی بعد از بررسی پرونده شرایط دریافت آن را که پیشتر اشاره کردیم بررسی میکمد.و در صورتی که شرایط برای قاضی محرز باشد ، تعیین وقت دادرسی را به کارشناس مربوطه ارجاع می دهد . کارشناس نیز با در نظر گرفتن مواردی مانند مدت زمان زندگی مشترک، سن زوجه و نحوه اشتغال زن ، به تعیین میزان اجرت المثل زندگی مشترک می پردازد.

اقامه دعوای اجرت المثل ایام زوجیت

برای اقامه دعوا اجرت المثل ایام زوجیت بهتر است ابتدا از طریق وکیل دادگستری ، دادخواست مطالبه اجرت المثلتنظیم کنید. سپس با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، دادخواست خود را ثبت نمایید. اگر مبلغ خواسته شما تا بیست میلیون تومان باشد پرونده شما برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع می شود . هزینه دادرسی آن 2.5 درصد مبلغ خواسته می باشد. اما اگر مبلغ خواسته شما بیشتر از بیست میلیون تومان باشد پرونده شما برای رسیدگی به دادگاه ارجاع می شود. هزینه دادرسی آن 3.5 درصد مبلغ خواسته شما خواهد بود. بعد از ارجاع پرونده وقت دادگاه تعیین و سپس دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل، پرونده را به کارشناس ارجاع می دهد. در نهایت دادگاه باتوجه به اظهارنظر کارشناس جهت تعیین میزان اجرت المثل حکم صادر می نماید. در نظر داشته باشید که حکم صادره قابل تجدیدنظر خواهی است.

اعسار در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

اگر زوج مالی نداشته باشد ، یعنی :مالی برای توقیف و پرداخت نداشته باشد ، می تواند با دادن  دادخواست تقسیط اجرت المثل ایام زوجیت از دادگاه تقاضای قسط بندی مبلغ محکومیت اجرت المثل را کند. در صورت بودن شرایط اعسار، دادگاه حکم بر تقسیط صادر می کند.

اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟
اجرالمثل ایام زوجیت و نکات حقوقی

برای مشاوره با بهاره فیض ، وکیل پایه یک دادگستری ، متخصص در امور خانواده ، کلیک کنید: 09124478815


اجرت المثل ایام زوجیت و شروط ضمن عقد نکاح

زوج و زوجه می توانند در زمان اجرای صیغه ازدواج هر شرطی که مخالف با مقتضای ذات عقد ازدواج و اصول کلی عقد نباشد را در عقدنامه شرط کنند. یکی از آن شروط می تواند میزان اجرت المثل ایام زوجیت باشد. اگر طرفین عقد ازدواج، مبلغ مشخصی را در عقدنامه تحت عنوان اجرت المثل قید کنند دادگاه فقط به همان میزان می تواند حکم کند. علاوه بر این امر زن می تواند در عقدنامه شرط کند که تمام اموری که در منزل مشترک انجام خواهد داد به صورت رایگان است . در این صورت مبلغی را از این بابت از زوج نخواهد گرفت . با توجه به اینکه این امر در سند ازدواج قید شده، اثبات آن امر نیز راحت تر خواهد بود.

اجرت المثل ایام زناشویی بعد از فوت شوهر

همتنطور که پیشتر اشاره کردیم ، مواد 336 و 337 قانون مدنی اذعان می دارند که اجرت المثل ایام زوجیت تعریف و قابلیت وصول دارد.همچنین ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی میگوید: هرگاه دین یا حقی به عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است . لذا منوط به ماترک و تعداد ورثه دارد . که فرضاً اگر مهریه و اجرت المثل یکجا مطالبه شود و از ماترک حتی برای افراد صغیر چیزی باقی نماند . قانونگذار اختیارات لازم را برای اتخاذ تصمیم در اینگونه موارد به قاضی تفویض نموده است.

مستندات قانونی گرفتن اجرت المثل
  • تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
  • ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده: دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند.
    طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند

وکیل متخصص امور خانواده در تهران

پرونده های مربوط به امور خانواده دارای شاخه های متعددی است.برای پیشبرد بهتر پرونده ها و اتخاذ نتیجه بهتر، می توانید از وکیل پایه یک دادگستری ، متخصص در امور مربوط به خانواده کمک بگیرید. وی با تجربه کافی در پرونده های متفاوت بهترین راهنمای شما خواهد بود.

شماره تماس بهاره فیض ، وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور مربوط به خانواده : 09124478815

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *